IRC-Gallerian tietosuojakäytännöt päivittyvät 25.5.2018 vastaamaan EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimuksia. Lue päivitetty Tietosuojaseloste. Lisäksi käyttöehdoissa on tarkennettu ikärajaa ja kohta 6.2 viittaa Suomen lain lisäksi Euroopan unionin lakiin.

IRC-Galleria

Blogi

« Uudemmat -

Summer Fever 'o9 say whooootMaanantai 04.05.2009 00:12

Tähän niitä nimiä nyt sitten alkaa tulee ;) Etusijalla on ne jotka osallistui partyihin 4.4. , mutta pakko nyt sanoa, että ei niistäkään kaikki !

Roosa Aalto
Laura Ala-Kasari
Lauri Aro
Tomi Asikainen

Anton Borodin
Kiril Borodin

Samu Elomaa

Aleksi Flinkman

Ibo Gegojahailoun

Sami Haapoja
Henna-Leena Hakala
Kristian Harri
Iisakki Hokkanen

Laura Isomäki

Aleksi Jokela
Jesse Järvinen
Noora Järvinen
Hanna Jääskeläinen

Juuso Kalho
Karoliina Kallioinen
Jesse Karvonen
Kerttu Keto
Kari'm Khazar
Miro Kilpiö
Katja Kivioja
Mikko Klemetti
Roope Koitola
Lauri Koivisto
Eetu Kokkinen
Risto Kontio
Juuso Koski
Heli-Maija Koukkari
Santtu Kuntala
Sara Kupari
Katleena Kärkkäinen

Saara Lahtinen
Sami Laine
Eeva Lepistö
Joona Lepistö
Titta Lepistö
Ruth Lindroos
Laura Lintinen
Iina Lintunen
Petri Luukkonen

Inkku Markkanen
Ville Matilainen
Juhana Mustaniemi
Tuuli Mäkinen

Emmi Nieminen
Essi Nieminen
Katri Nieminen
Emma Nikula
Jaakko Niskanen
Olli-Matti Niskanen
Niilo Noponen
Aatu Nurmi
Jussi Nurmi

Tuomas Ojanperä

Niina Paalimäki
Tommi Pellinen
Anssi Poukka
Jori Puttonen
Rosaliina Puttonen

Arttu Raitala
Tatu Rautiainen
Noona Rehn
Noora Reinikainen
Janne Repo
Piia Riekko

Sallamari Salminen
Eero Salojärvi
Jaani Sampio
Ibrahim Sekersöz
Tuomas Seppänen
Noora Suhonen
Iina Suoranta
Tuomas Sänkiaho

Hanna Tawast
Jonna Temonen
Niko Turunen
Julia Tuominen

Jermu Vehanen
Saana Virtanen
Sara Virtanen
Olli Väätäinen

Anton Ylipuranen
Salla Ylönen
Terhi Ylönen

Se oli sit siinä :)Sunnuntai 05.04.2009 22:17

Kiitttttoooos kaikille ketkä kävitte juhlii meiän kanssa !

Mitäs tykkäsitte ? :)

Sillä vaan et uskaltaako järjestää joskus uuestaa.. ;o

Roosa Aalto
Niina Aaltonen
Daniel Aho
Tuomas Aho
Joonas Ahonen
Simo Ahonen
Aleksi Akpaso
Laura Ala-Kasari
Venla Anttila
Lauri Aro
Arsi Asikainen
Suvi Aumo

Karim Bellamine
Anton Borodin
Kiril Borodin

Taha Doagu

Samu Elomaa
Hannah Enke
Olli-Pekka Erola

Joni Flink
Aleksi Flinkman

Joakim Gassama
Ibo Gegojahailoun
Nima Gulmohammadi
Jenna Gärdström

Simo Haapa-Aho
Sami Haapoja
Henna-Leena Hakala
Jussi Hartikka
Kristian Harri
Ville Heikkinen
Jerry Heinonen
Aarne Helenius
Ville Helminen
Sampo Hentunen
Iisakki Hokkanen
Ville Huhtala
Tia Hietanen
Pauli Hippeläinen
Aleksiina Hyytiäinen
Miro Hämynen
Milla Hämäläinen
Nina Hänninen
Roosa Härkönen
Saana Härkönen

Iiro Iisakka
Inari Isoaho

Jaakko Jaatinen
Linda Jaatinen
Aleksi Jokela
Riku Joska
Reetta Julkunen
Terho Jussinoja
Joona Juurakko
Elias Juusela
Jesse Järvinen
Joona Järvinen
Noora Järvinen
Hanna Jääskeläinen
Noora Jääskeläinen

Noora Kakko
Juho Kananen
Juho Karisto
Aleksi Karlsson
Juho Kauro
Jussi Kautela
Petri Kautto
Valtteri Kemiläinen
Ville Kervinen
Juho Keskinen
Kerttu Keto
Miro Kilpiö
Simo Kinniä
Katja Kivioja
Lauri Koivisto
Risto Kontio
Emmi Kopiloff
Taru Koponen
Laura Korhonen
Juuso Koski
Petrus Koskinen
Jenni Kotovaara
Heli-Maija Koukkari
Joel Kuhlberg
Juho Kuikka
Joni Kujanpää
Atte Kukonlehto
Jani Kuntala
Santtu Kuntala
Anssi Kupari
Sara Kupari
Topias Kuukkanen
Emma Kuusisto
Arni Kuutti
Marju Kymäläinen
Mari Kytölä
Jonathan Kähönen
Katleena Kärkkäinen

Aku Laakso
Toni Laaksonen
Isto Laapio
Santeri Lahdelma
Saara Lahtinen
Sami Laine
Atte Laitinen
Netta Lajunen
Stiina Lampinen
Minh Le
Ville Lehtimäki
Johanna Leikman 100
Sami Leivo
Eeva Lepistö
Joona Lepistö
Kukka-Maaria Lepistö
Miika Lepistö
Titta Lepistö
Lauri Liikanen
Kristiina Linden
Ruth Lindroos
Julia Linna
Sanni Linnamo
Henrik Linnove
Iina Lintunen
Marcel Liukko
Teemu Lukkarinen
Petri Luukkonen

Mira Maaranen
Sara Malinen
Riku Mannila
Johanna Manninen
Eero Markkanen
Inkku Markkanen
Jeme Matikainen
Ville Matilainen
Jenni Mattila
Frans Maunula
Veera Mikkilä
Taru Mustamäki
Jesse Mustaniemi
Juhana Mustaniemi
Nanna Myllys
Eemeli Mäki
Henri Mäkinen
Jenni Mönttinen

Krista Naumanen
Henri Niemi
Tuukka Niemi
Emmi Nieminen
Essi Nieminen
Katri Nieminen
Samu Nieminen
Valtteri Nieminen
Miika Niesniemi
Emma Nikula
Jaakko Niskanen
Krista Niskanen
Olli-Matti Niskanen
Niilo Noponen
Nora Nurmela
Aatu Nurmi
Jussi Nurmi
Were Nyandoto
Tuukka Nyrhinen

Jaakko Ohvanainen
Essi Oikari
Tuomas Ojanperä

Peetja Paakkinen
Tero Paalanen
Samu Paananen
Oula Palve
Iina Papinaho
Sebastian Parhiala
Tiia-Jessica Pekkonen
Tommi Pellinen
Mika-Matti Peltokoski
Mikko Pietilä
Roosa Pihlajamäki
Otto Piili
Venla Piippo
Josefiina Pirhonen
Ria Piric
Petri Pitkänen
Riku Pitkänen
Anna Pokela
Anna Pulkkinen
Jori Puttonen
Rosaliina Puttonen
Miska Puustinen
Iida Puro

Dina Rahkola
Noora Rantanen
Juuso Rastas
Teemu Rastas
Arttu Rauhanen
Tatu Rautiainen
Noona Rehn
Noora Reinikainen
Janne Repo
Piia Riekko
Tommi Ritala
Tia Roikola
Petteri Rossi
Kari Routavaara
Lilli Ruotsalainen

Laura Saarikivi
Ilkka Saarikoski
Lauri Sainpalo
Salla Salmijärvi
Sallamari Salminen
Mikko Salmio
Eero Salojärvi
Jaani Sampio
Jenni Sanqvist
Arttu Savolainen
Lauri Savonmäki
Ibrahim Sekersöz
Tuomas Seppänen
Taavi Sievinen
Paula Simonen 100
Noora Sinkkonen
Antero Soini
Noora Suhonen
Nita Sundqvist
Iina Suoranta
Tuomas Sänkiaho

Laura Taipale
Timo Tanttu
Heini Tarvainen
Juuli-Anna Tauren
Hanna Tawast
Anton "rocky" Telih
Jonna Temonen
Anni Tenhunen
Juha Tikka
Elina Tikkala
Pasi Tolkki
Suvi Tuominen
Niko Turpeinen
Otto Töytäri

Eveliina Ulmanen

Mikael Valkeejärvi
Tuisku Van Renterghem
Sami Vatanen
Jermu Vehanen
Petja Venäläinen
Eemeli Vesalainen
Vilppu Vesalainen
Joonas Viinikainen
Nikodemus Viitanen
Anna-Kaisa Vilén
Saana Virtanen
Sara Virtanen
Riikka Vuorenpää
Ville Väisänen
Aapo Vänttinen
Heikki Vänttinen
Valtteri Vänttinen
Sanna Väänänen
Olli Väätäinen

Ville Wahlgren
Jenni Wahlström

Anton Ylipuranen
Tuomas Ylipuranen
Salla Ylönen
Teresa Ylönen
Terhi Ylönen

Maija Ahonen
Eveliina Karioja
Aleksi Kiiskinen
Joona Kujala
Veera Korhonen
Jussi Judin
Sanna Koskela
Petra Riuttamäki
Hannu Torvinen
Severi Kuntsi
Mikko Klemetti
Iina Kalavainen
Jani Tuokko
Kiia Paananen
Hannu Huuskonen
Tessa Fischer
Annika Puumala
Amira Frija
Arttu Vaskelainen
Viivi Antinaho
Roosa-Maria Kanninen
Mikko Hiltunen
Riku Härmä
Teemu Pynnönen
Anssi Hakola
Petra Paananen
Heidi Pulliainen
Arttu Raitala
Heikki Aaltonen
Julia Tuominen
Reetta Kupla
Tuure Tamminen
Eetu Nikkilä
Salla Pöyhönen
Rita Puustinen

HUOMMM!!!
Ja saatais Miran kanssa todella hyvä kuva teistä vähän tuntemattomammista ja tutuistakin, jos tulisitte iha livenä tässä ilmottautuu, et ootte tulossa meiän juhliin ! Se ei niin paljoa vaadi. Näin ei tulis sitten vaivaantunu olo ite juhlapäivänä ku törmätään siellä ja voitais kaikki juhlii 100 lasis ! ;)
Kiitti ! <;

KIITOS!Sunnuntai 22.02.2009 20:31

En osannu yhtään arvata :D Suunnittelin, että nyt meen kotiin ja käyn suihkussa ja koneella ja aikasin nukkumaan, mut ihan näin ei päässy käymää! En osannu sanoo mitää sillon ku tulin kotii koska kesti vähän aikaa tajuta et mitäs helvettiä täällä huudetaan :D Ja joo, menin iha shokkii ku säikähin nii paljon :D

Nää apinat oli siis menny järjestää yllätys juhlat synttäreitten kunniaks :)

Laulettii siinä sit singstaria ja pelailtii Aliasta ja muutamat juomatki siin meni :) Saunottiin ja nukkuu tais päästä joskus 6 aikaan.

Niin, ja aika ovelaa pitää juhlat meillä, koska senhän sitten tietää kuka siivoo :DD

Kiitos vielä

*Mira<3 (siivosit mun kanssa :D)
*Sallukka
*Laura
*Lauri
*Risto
*Kristian
*Sege
*Oltsu
*Omppu
*Salla
*Riku
*Samu

!!

IIK HUOMENNA !Perjantai 13.02.2009 00:13

Ei kyllä pysty nukkuu tänäyönä :D pistetään Miran kanssa just kynsiä. Eka kerta ku kokeilen tommosia lerpakkeita -.- Ja huomenna herätys 5.15, HUOMENTA.

Joo kusee.

Se taitaa olla sit ohi.Perjantai 23.01.2009 13:52

Thaimaassa 26.12-8.1Maanantai 12.01.2009 00:58

Emma: I'll have.. sex on the beach, thank you.
Tarjoilija: Sure. Right now or should we go later? ;)

Emma: Mitä vittua, onko toi strutsin perse? Ainaki näyttää ihan siltä.. Ei se ainakaa emun perseeltä näytä yhtää!
Äiti: Ja mistäs sinä tiiät miltä strutsin tai emun perse näyttää??

Haukiping! (=house keeping) :D

..ja niillä naisilla on kamalan ärsyttävät äänet!

koulussa saa munaaaaLauantai 16.08.2008 22:02

Mira: Haluut sä kuorii mun munan?

Emma: No ok.

(kuorii)

Mira: Johan kesti!

Emma: No huh. Sun munas ei ollukkaa mikää helppo nakki!

repesettä mitävittua :D

Alkaa paranee.. (:Maanantai 23.06.2008 21:44

« Uudemmat -